Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Quick2Clean worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Quick2Clean ;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Quick2Clean en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
Artikel 2 - Identiteit van Ondernemer

Naam ondernemer: Quick2Clean Schoonmaakartikelen
Handelend onder de naam/namen:
- Quick2Clean
Vestigingsadres:
Veilingweg 3C
4697RB Sint Annaland / Netherlands
tel: 06 55100853
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres:info@quick2clean.nl
website ; www.quick2clean.nl
KvK-nummer: 66738121
Btw-nummer: NL856679185B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Clean2day en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling anders is overeengekomen.
De tekst van deze algemene voorwaarden wordt op de website ter beschikking gesteld aan de koper. Op aanvraag kan deze ook kosteloos worden toegezonden.
In gevallen, waarin (ten delen) van deze algemene voorwaarden is afgeweken, blijven de overigen gelden, zonder dat dit nadrukkelijk is vermeld.
Eventuele inkoopvoorwaarden van de koper of andere algemene voorwaarden worden niet geaccepteerd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 4 - Het aanbod

Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders is vermeld.
In offertes van Clean2day genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door ons verstrekte gegevens zijn niet bindend.
Aanbiedingen en offertes van Clean2day zijn geheel vrijblijvend, totdat deze schriftelijk, mondeling of telefonisch door Clean2day zijn aanvaard.
Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Clean2day onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Clean2day is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Clean2day passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Clean2day daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Clean2day kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Clean2day op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Eigendom van geleverde goederen gaat over naar koper op het moment dat alle leveranties zijn betaald. Bij het niet nakomen van de overeenkomst beroept Clean2day zich op het recht goederen retour te nemen tot het bedrag van de openstaande facturen is geëvenaard.
Artikel 6 – Herroepingsrecht

De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Clean2day mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
Artikel 7 - Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Quick2Clean .
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Clean2day. Dit hoeft niet als Quick2Clean heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Clean2day verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
De koper draagt de kosten van het terugzenden van het product.
Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 - Verplichtingen van Clean2day bij herroeping

Als Quick2Clean de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
Quick2Clean vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door Clean2day in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij Clean2day aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
Quick2Clean gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Clean2day de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Quick2Clean kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Clean2day dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Clean2day geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Clean2day worden aangeboden aan de koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
Volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Artikel 11 - De prijs / prijsverhoging

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
In afwijking van het vorige lid kan Quick2Clean producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Quick2Clean geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele transportkosten.
Quick2Clean brengt vracht- en/of administratiekosten in rekening indien de orderwaarde, exclusief B.T.W., onder het franco orderbedrag is, mits anders overeengekomen.
Artikel 12 - Garantie

Quick2Clean staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Clean2day er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door Quick2Clean , diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover Quick2Clean kan doen gelden indien Clean2day is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
De garantieverplichting van Quick2Clean vervalt indien de koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, dan wel op een naar het oordeel van Quick2Clean onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden.
Artikel 13 - Levering en uitvoering

Quick2Clean zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Clean2day kenbaar heeft gemaakt.
Levertijden worden door Quick2Clean slechts bij benadering opgegeven. Quick2Clean is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de levertijd.
Artikel 14 - Aansprakelijkheid

Quick2Clean is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwill schade.
De koper vrijwaart Clean2day voor aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met de door Clean2day geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.
Artikel 15 - Betaling

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Clean2day te melden.
Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Quick2Clean is gewezen op de te late betaling en Clean2day de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Quick2Clean gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,-.
quick2clean kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 16 - Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Quick2Clean .
Bij Quick2Clean ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Quick2Clean binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Quick2Clean en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.